Internetveikala lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību lielisku atpūtas sajūtu firmas „DUDU ligzdas" interneta veikala www.dudu.lv (turpmāk – e-veikala) lietošanas kārtību.
1.2. Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību lielisku atpūtas sajūtu firma „DUDU ligzdas”, reģistrācijas Nr. 44103094689, juridiskā adrese: "Dārznieki", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022 (turpmāk – Pārdevējs).
1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic preču pasūtījumu e-veikalā.
1.4. Ja Pircējs veic pasūtījumu, tiek parezumēts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt bez iebildumiem.
1.5 Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, proti, līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Šī punkta nosacījumi ir attiecināmie uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti e-veikalā.
1.6 Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot www.dudu.lv.
1.7. Pircēja veiktajam pasūtījumam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšana brīdi.
1.8. Cenas e-veikalā norādītas euro bez PVN, jo SIA nav PVN maksātājs. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
1.9. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.10. E-veikalā attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajam precēm. Attēliem ir informatīvs raksturs.

2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Veikt pasūtījumus e-veikalā var gan reģistrēti, gan nereģistrētie lietotāji. Ja klients izveido savu lietotāja kontu e-veikalā, klientam ir iespēja pievienoties e-veikalam autorizējoties.
2.2. Lai iegādātos preces e-veikalā, jāveic šādas darbības:
2.2.1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojot tās „Pirkumu grozam”,
2.2.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „ Pirkumu grozā”, nospiest „Noformēt pasūtījumu”;
2.2.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Turpināt pasūtījuma apmaksu”. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā.
2.3. Pirkuma apmaksa ir iespējama šādos bezskaidrais naudas norēķina veidos:
2.3.1.ar internetbankas palīdzību – Bank-link pakalpojums (pagaidām nav pieejams);
2.3.2. ar Visa un/vai MasterCard norēķinu karti piegādes brīdī;
2.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikala pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:
2.4.1.prece vairs nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs;
2.4.2. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem;
2.4.3. Pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.
2.5. Ar Bank-link starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina “EVP International”, reģistrēts ar numuru 300060819, juridiskās adrese: Mėnulio 7, Vilnius, LT-04326, Lietuva. Pircēja un Pārdevēja savstarpējās attiecībās EVP International uzskatāma par trešo personu. Par Pircēju datu apstrādi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgs EVP International un/vai attiecīgā iestāde, kura tiesīga sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.
2.6. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
2.7. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts.
2.8. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi – veikals@dudu.lv.

3. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN RISKI

3.1. Veicot pasūtījumu e-vaikalā Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem:
3.1.1. piegāde ar DB Schenker starpniecību (pagaidām nav pieejams);
3.1.2. piegāde ar SIA “Latvijas Pasts“, un tā kurjeru starpniecību;
3.1.3. preces saņemšana, ierodoties personīgi uz noliktavu pēc adreses "Dārznieki", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022. Tālrunis: +371 25149545.
3.2. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atbilstoši pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai.
3.3. Preču piegāde tiek veiktu uz pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preces piegādes laiku.
3.4. Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 2-3 darba dienas.
3.5. Pasūtījuma piegādes termiņš Latvijā ir līdz 5 darba dienas pēc pasūtījuma sagatavošanas, bet Baltijā līdz 7 darba dienu laikā pēc pilnas pirkuma maksa saņemšanas. EU 7-14 darba dienu laikā pēc pilnas pirkuma maksa saņemšanas. Ārpus EU – tiek paziņots individuāli.
3.6. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.
3.7. Pirms preces saņemšanas pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, piegādātajam ir tiesības neizsniegt preces.
3.8. Pircējam jāierodas saņemt preci noliktavā 10 (desmit) dienu laikā. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces saņemšanu, vai personas tikusi informēta par preces saņemšanu telefoniski.
3.9. Ja Pircējs neierodas saņemt preci 3.8. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma Noteikumus. Tas dod tiesības Pārdevējam vienpusēji atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam izdevumus, kas tam radušies saistībā ar veikto pasūtījumu (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos izdevumus.
3.10. Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces nodošanu.

4. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA VAI IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar veikala darbinieku, izmantojot e-pastu – veikals@dudu.lv.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atdodot nopirkto preci atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.
5.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, rakstot elektroniski uz adresi veikals@dudu.lv un norādot šādu informāciju:
5.2.1. skaidru un nepārprotamu apgalvojumu, kas Pircējs vēlas atkāpties no līguma;
5.2.2. pasūtījuma veikšanas datumu;
5.2.3. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
5.2.4. Pircēja vārdu un uzvārdu;
5.2.5. precīzu preces nosaukumu.
5.3. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par atteikuma tiesību izmantošanu.
5.4. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kopš Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma saņemšanas, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida bezskaidra naudas norēķinu līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies atšķirīgi.
5.5. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
5.6. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
5.7. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci.
5.8. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

6. GARANTIJA

6.1. Saskaņā ar Eiropas savienības normatīvajiem aktiem e-veikalā piedāvātajām precēm, tiek nodrošināta 2 (divu) ražotāja garantija no preces iegādes brīža.
6.2. Atsevišķām preču grupām nodrošina 5 (piecu) gadu garantiju.
6.3. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:
6.3.1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
6.3.2.garantijas grāmatiņa tiek aizpildīta saņemot preci. Piegādes gadījumā tā tiek nogādāta klientam neaizpildītā veidā kopā ar pavadzīmi.
6.4. Lai īstenotu ražotāja garantijas saistību (garantijas remonts, garantijas apkope utml.), Pircējam nepieciešams nogādāt preci veikala noliktavā, "Dārznieki", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022, tālrunis: +371 25149545, pirms tam vienojoties par konkrētu laiku.
6.5. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.
6.6. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.
6.7. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, un precēm ar ierobežotu resursu.
6.8. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ, preces neatbilstošas ekspluatācijas, nekvalitatīvas montāžas, kā arī dabiska nodiluma rezultātā.

7. PIETEIKUMS PAR LĪGUMAM NEATBILSTOŠU PRECI

7.1. Neatkarīgi no 6. punktā aprakstītās ražotāja garantijas, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Pircējs pieņēmis attiecīgo preci. (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pants)
7.2. Ar kārtību, kādā piesakāms un izskatāms prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VI1-VII nodaļās.
7.3 Pircējs, kuram pārdota Līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:
7.3.1. novērš preces neatbilstību Līguma noteikumiem;
7.3.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem;
7.3.3. attiecīgi samazina preces cenu;
7.3.4. atceļ Līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
7.4. Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību Līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.pants)
7.5.Pārdevējs nav atbildīgs par preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja piekrišanas.

8. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

9. AUTORTIESĪBAS

9.1. Pārdevēja un tā sadarbības partneru īpašums tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2. E-veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis piekrišanu šādai darbībai. Aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.
9.3. E-veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar spēkā esošajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt e-veikala ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
9.4. E-veikala autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

10. ATBILDĪBA

10.1. Pārdevējs neuzņemas atbilstību par izdevumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties e-veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, tīmekļa vietne vai e-veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai e-veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.
10.2. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem.
10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par e-veikala sistēmā un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
10.4. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par e-veikala veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).
10.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Informācijas apmaiņa starp Pircēju un Pārdevēju notiek izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti www.dudu.lv kontatku sadaļā.
11.2. Tīmekļa lapas un e-veikalu darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.
11.3. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas noramtīvajos aktos noteiktajā kārtībā.